Terugblik op 2022

Woerden Energie Fijne Feestdagen

Terugblik op 2022

Woerden Energie heeft het afgelopen jaar met de inzet van veel vrijwilligers een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Bestaande initiatieven zijn verder uitgewerkt en belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere uitbouw van onze coöperatie. We geven graag een samenvatting van wat er in het achterliggende jaar is bereikt.

Het rapport “Energielandschap Woerden” bij de gemeente aangeboden

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het rapport met het thema Energielandschap Woerden af te ronden. Het rapport is inmiddels aan de gemeente aangeboden, waar het positief is ontvangen.

Dit rapport geeft een beeld van hoe wij als coöperatie menen dat de lokale energietransitie gerealiseerd kan worden, zodat wordt voldaan aan de opgave die we als Woerden hebben vanuit de RES U16. In het rapport belichten we de technische en financiële aspecten van onze plannen en laten we zien hoe de natuur en het landschap verbeterd kunnen worden. Ook hebben we aandacht besteed aan hoe het participatieproces op een goede manier kan worden ingericht en aan hoe we een bijdrage kunnen leveren aan energiearmoede. Met onze concrete plannen, zoals beschreven in het rapport, kunnen we de lokale energietransitie versnellen – dat is nodig om de doelen voor 2030 te kunnen halen.

Download hier het rapport!

Het eerste coöperatieve zon-op-dakproject wordt binnenkort uitgevoerd

Afgelopen jaar is veel werk verzet om zon-op-dakprojecten te kunnen realiseren. Dit bleek in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Voor zes projecten werd subsidie aangevraagd en vervolgens verleend, en we gingen daarmee enthousiast aan de slag. Om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden van de RVO voor de nieuwe SCE-subsidieregeling, moest de administratie goed worden ingericht en veel nieuwe documenten worden aangemaakt. Met de publiciteitscampagne timmerden we verder flink aan de weg en konden we rekenen op een ruime belangstelling van leden die aan de projecten wilden deelnemen. Om verschillende redenen vielen sommige projecten in de loop der tijd af, maar toch kon één project, Beukehof van Dam in Zegveld, doorgaan. Eind januari zal dit project met 182 panelen worden geïnstalleerd. Met de kennis en ervaring die we nu hebben opgebouwd kunnen volgende projecten eenvoudiger gerealiseerd worden.

Groot succes met het Zonnecollectief voor particulieren

De derde actie van het Zonnecollectief voor particulieren ging in oktober van start. Veel mensen met een eigen huis wilden vanwege de hoge elektriciteitsprijzen snel zonnepanelen op hun dak. In totaal hebben bijna 260 particulieren een offerte aangevraagd. Dat bleek voor de lokale installateur SolarProf, die het toch al behoorlijk druk had, een grote uitdaging. De helft van het aantal aanvragen zijn inmiddels afgehandeld en 40 projecten zijn uitgevoerd. Het blijft uitdagend om de materialen binnen te krijgen en over voldoende personeel te beschikken. Er wordt in ieder geval alles aan gedaan om de aanvragen begin volgend jaar af te handelen en de projecten uit te voeren.

Met de actie “WE gaan OM” timmerden we flink aan de weg

Ook dit jaar konden we met subsidie van de gemeente uitpakken op de markt. We hebben in de zomermaanden vier keer met een mooi ingerichte kraam op de markt gestaan en met veel inwoners over de energietransitie gesproken. Een belangrijk onderwerp was dit keer om bezoekers te informeren over onze coöperatieve energiemaatschappij om | nieuwe energie. Met advertenties in de Woerdense Courant hebben we de actie goed onder de aandacht kunnen brengen. Ondanks de turbulentie op de energiemarkt zijn we er toch in geslaagd om inmiddels zo’n 30 nieuwe klanten te verwelkomen!

Belangstelling in Woerden Energie nam toe

We waren blij met de belangstelling voor onze bijeenkomsten. Zowel de ALV-vergadering in april, de algemene informatieavond over Energielandschap Woerden in oktober, als de informatieavond voor wijk en dorpsvertegenwoordigers in november werd druk bezocht. Informatie werd gedeeld en mooie gesprekken konden worden gevoerd. Door onze activiteiten en nieuwsvoorziening weten steeds meer inwoners ons te vinden en dat zien we ook terug in de groei van het ledenbestand met zo’n 100 nieuwe leden (incl. 30 om-klanten) en vooral in de toename van het aantal nieuwsbrieflezers: dat zijn er al bijna 500!

We kunnen dik tevreden zijn met wat we hebben bereikt

Met de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers hebben we met kleine stapjes grote vooruitgang kunnen boeken. Met onze visie op de lokale energietransitie en met de concrete plannen die we hebben, gaan we de uitdaging aan om in 2023 een begin te maken met het ontwikkelen van de eerste grootschalige energieprojecten.

Namens het bestuur wil ik iedereen die aan de resultaten van het afgelopen jaar heeft meegewerkt van harte bedanken voor hun inzet en bijdrage. Ook willen wij al onze leden en nieuwsbrieflezers bedanken voor hun betrokkenheid en belangstelling.

Prettige feestdagen en een gezond en duurzaam 2023 gewenst!

Namens het bestuur,

Koen Hordijk
Voorzitter