Stap voor stap zoekt de gemeente in polder Reijerscop naar mogelijkheden om met windturbines duurzame energie op te wekken. Voor inwoners van Reijerscop en iedereen die daarover willen meedenken organiseert de gemeente tussen oktober 2023 en april 2024 bijeenkomsten over drie verschillende thema’s.

Het eerste thema ging over overlast en gezondheid

In eerdere besluiten heeft de gemeente al een aantal dingen vastgelegd om de overlast voor omwonenden te beperken: geluid op de gevel van woningen mag maximaal gemiddeld 45dB Lden op jaarbasis zijn. Dit is vertaald in vuistregels voor een afstand tot woningen. Windturbines komen minimaal 500 meter van losse woningen en in principe minimaal 800 meter van woonkernen. Er mag maximaal 60 minuten slagschaduw per jaar zijn op de gevels van omwonenden, en als nieuwe Rijksnormen strenger worden dan deze afspraken, dan neemt Woerden die over. Zo niet, dan houdt Woerden vast aan de eigen strengere normen. Op 13 november was in het gemeentehuis een informatieavond voor belangstellenden georganiseerd, waar verschillende zaken over overlast en gezondheid door experts werden toegelicht. Jammer dat er op deze avond weinig belangstelling was voor dit onderwerp.

Het tweede thema gaat over het aantal turbines, de hoogte, de locaties en het landschap

Over dit onderwerp staat nog niet zoveel vast, wel is in het afwegingskader van de gemeente vastgelegd dat in 2030 tussen 38 en 44 GWh met windenergie moet worden opgewekt. Echter, dit is volstrekt ontoereikend om daarmee de doelstelling van de overheid te bereiken, die bepaalt dat min. 55% CO2-reductie nodig is, daar is veel meer voor nodig. De provincie ziet dit ook en heeft 27 kansrijke locaties aangewezen, waaronder de polder Reijerscop waar in potentie mogelijkheden zijn voor zes windturbines. Op 24 januari wordt in het zwembad H2O in Harmelen een volgende bijeenkomst georganiseerd, waar experts uitleg zullen geven over de voor- en nadelen van de verschillende opties. Op de site van de gemeente denkmee.woerden.nl kun je je opgeven om deze bijeenkomst te bezoeken.

Het derde thema gaat over lokaal eigendom, opbrengsten en compensatie

Dit zijn belangrijke onderwerpen die Woerden Energie aangaan, immers lokaal eigendom betekent veel voor de inwoners die mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens. Hoe hoger het lokaal eigendom hoe meer profijt inwoners zullen hebben van de opbrengsten. Het is dus van groot belang te streven naar zoveel mogelijk lokaal eigendom. Op deze manier kunnen we ook zorgen voor een zo’n laag mogelijke stroomprijs omdat het geld niet wegvloeit naar vaak buitenlandse ondernemingen. Dat wat we lokaal opwekken kunnen we ook lokaal afzetten, zodat we een concurrerende prijs kunnen bieden.

Open brief aan inwoners van polder Reijerscop in Woerdense Courant geplaatst

In de uitgave van de Woerdense Courant hebben wij op 18 januari een paginagrote open brief geplaatst. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de inwoners van Reijerscop een moeilijke tijd is, daarom alle reden om onze blijk van betrokkenheid op deze wijze te tonen.

Koen Hordijk
voorzitter Woerden Energie

Categorieën: Nieuws