Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april hebben de leden unaniem ingestemd met een integraal onderzoek naar een haalbare en betaalbare manier om de lokale energietransitie voor 2030 uitvoerbaar te kunnen maken.

Uitgangspunt vormt het raadsbesluit van 15 juli 2021

Als startpunt nemen wij de besluiten die vorig jaar door de raadsvergadering zijn aangenomen. Er ligt een opgave voor 2030 om in een bandbreedte van 118 tot 138 GWh met bestaande technieken duurzame energie op te wekken met zon en wind. Daarnaast is besloten om de verdeling tussen grootschalige opwek met zon en wind in een verhouding van 50/50% te realiseren. Een belangrijk besluit is ook dat de energiecoöperatie minimaal 50% lokaal eigenaarschap kan verwerven bij de grootschalige energieprojecten.

Wat nemen wij mee in het onderzoek?

Wij willen inzichtelijk maken hoe een dergelijk energielandschap vorm kan krijgen met behoud en/of bevordering van de landschappelijke waarden en besteden aandacht aan de technische en financiële aspecten. Ook zullen wij nadenken hoe participatie op een goede manier ingericht kan worden door alle belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te betrekken. Belangrijk vinden wij ook om te onderzoeken op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan energiearmoede en hoe een antwoord te krijgen op het grote probleem van congestie op het energienetwerk in Woerden.

Waarmee zijn we aan de slag gegaan?

Een belangrijk aspect is de congestie op het net, immers zonder aansluiting bij Stedin kan een energieproject niet functioneren. Daarom doen we in een vroeg stadium onderzoek naar de mogelijkheden die er beschikbaar zijn. Wij leggen in deze voorbereidende fase contacten met tal van bedrijven, instanties en belanghebbenden en vragen mee te werken aan het onderzoek. Het is bemoedigend dat veel partijen toezeggingen hebben gedaan daaraan te willen voldoen. De komende tijd zullen we met de partners de plannen verder uitwerken en komen na de vakantie met nieuwe informatie.

Koen Hordijk
voorzitter

Categorieën: Nieuws