Inspraak bij provincie Utrecht

Inspraak bij provincie Utrecht

Woerden Energie heeft tijdens de vergadering van de Statencommissie Milieu en Mobiliteit op 7 september bij het onderwerp Tussenbalans Regionale Energie Strategieën (RES) onderstaande tekst ingesproken.

“Als lokale energiecoöperatie zijn wij positief dat gemeente Woerden een ambitieuze doelstelling heeft om in 2030 tussen 118 tot 138 GWh aan duurzame energie op te wekken. Woerden wil vol inzetten om 30 tot 40% hiervan met zon op dak, zon op erf en boerderijwindmolens mogelijk maken. Ook zijn we positief dat Woerden heeft besloten om minimaal 50% van de grootschalige energieprojecten in eigendom te geven aan onze inwoners.

Wij vragen ons echter wel af of de besluiten die gemeente Woerden heeft genomen toereikend genoeg zijn? En of ze praktisch uitvoerbaar zijn? En is het financieel wel haalbaar?

Wij denken dat met kleinschalige projecten te veel wordt verwacht. Het laaghangend fruit is immers allang geplukt. Ook maken we ons zorgen over de netcongestie, deze bemoeilijkt het aansluiten van zonne-energieprojecten. En we verwachten, eerder dan voorzien, een sterke toename van het elektriciteitsverbruik door elektrische auto’s en warmtepompen.

Met de genomen keuzes zet Woerden in op ca. 70% met zonne-energie. En daardoor blijft het aandeel van wind met deze aanpak te beperkt.
Om aan de afspraken van de drie RES-regio’s te voldoen, zal in 2030 70% van het totale stroomverbruik moeten bestaan uit duurzame energie.
Niet alles hoeft lokaal geproduceerd te worden, een deel komt van wind op zee. En 30% komt voor rekening van het lokaal opwekken van duurzame stroom.

Concreet komt dit neer op een invulling van tenminste 160 GWh per jaar. De helft daarvan kan met kleinschalige en grootschalige zonne-energieprojecten goed gerealiseerd worden. Maar het is niet anders dan dat de andere helft aangewend moet worden voor het opwekken van windenergie om de uitvoering van de energietransitie haalbaar en voor iedereen betaalbaar te maken.

We weten dat met wind op land veel voordeel te behalen valt, de energieprijs met wind is goedkoop. De investeringen voor wind zijn in verhouding veel lager als voor een zonproject. Ook nemen de windmolens nauwelijks ruimte in beslag en kan de stroom worden teruggeleverd op het energienetwerk.
Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om een deel van de opbrengst uit windenergie te kunnen besteden aan het terugdringen van energiearmoede en het steunen van de voedselbank.

Kortom, Woerden Energie vindt het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de lokale energietransitie, maar om dit te bereiken hebben we én de medewerking van de gemeente nodig en roepen wij de provincie op haar rol te pakken bij het realiseren van de doelen van de drie Utrechtse RES-regio’s, mét daarbij speciale aandacht voor wind.“

Namens het bestuur van Woerden Energie,
Koen Hordijk