Provincie zoekt plek voor 60 windmolens

Hans van Essen

Provincie zoekt plek voor 60 windmolens

Het AD Groene Hart schrijft dat de provincie onverminderd doorgaat met het zoeken naar geschikte plaatsen voor zo’n 60 windmolens. Gemeenten moesten voor 1 december met eigen plannen komen, maar de provincie wil nog een breder licht werpen op waar in de regio windenergie opgewekt kan worden.

 

De Provincie heeft de balans opgemaakt

In de zomermaanden heeft de provincie de balans opgemaakt van de ambities die de Utrechtse gemeenten een paar jaar geleden afspraken. Doelstelling is om totaal 2,4 TWh aan zon- en windenergie op te wekken voor 2030. Maar de regio zit nog lang niet op koers met concrete plannen. Vooral de benodigde balans tussen zon- en windenergie is scheef, is de conclusie. Huib van Essen, gedeputeerde van provincie Utrecht, heeft gesproken met de gemeenten en ze opgeroepen met concrete plannen te komen.

 

Onderzoeken waar het kan

Om een volgende stap in gang te zetten gaat de provincie een groot aantal windlocaties, waarvan ze denken dat het ruimtelijk mogelijk is, tegen het licht houden. Als het gaat om milieueffecten, natuur, omwonenden en ondergrondse infrastructuur zal rekening moeten worden gehouden. Een eerder aan gemeenten gepresenteerde lijst met locaties moet nog verder worden verfijnd zodat goed in beeld kan worden gebracht waar de geschikte locaties zijn.

 

Brede maatschappelijke discussie is belangrijk

In de loop van volgend jaar moet er een duidelijk beeld op tafel liggen waar de ca. 60 windmolens moeten komen om de ambities te kunnen bereiken. Ten opzichte van wat er nu staat, lijkt het veel. Maar als je het vergelijkt met andere provincies is het echt niet buitensporig. Het kan echt, vindt de provincie, maar het vraagt wel om een zorgvuldig proces. Het kan ook tot weestand leiden, maar het hoort ook wel bij de rol van de overheid om een goede afweging te maken in een breder maatschappelijk belang.

 

Inwoners kunnen profiteren

De provincie kijkt met belangstelling naar initiatieven in de regio waarbij inwoners ook kunnen meeprofiteren van de opbrengst van de windmolens. Als het dan toch moet, dan in elk geval op een manier waarbij de inwoners zelf eigenaar worden en zelf bepalen wat er met de opbrengst gebeurt (energiecoöperatie). De provincie zegt dergelijke initiatieven te willen stimuleren.

Deze tekst is een samenvatting van een interview met gedeputeerde Hans van Essen van provincie Utrecht en gepubliceerd in AD Groene Hart op 2 december 2022.